Polskie Towarzystwo Legislacji powstało 8 września 1995 roku i zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w dniu 20 listopada 1995 roku.

Celem Polskiego Towarzystwa Legislacji jest popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa, upowszechnianie wiedzy o legislacji, zwłaszcza wśród prawników praktyków i naukowców a także przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa oraz technik legislacyjnych.

Polskie Towarzystwo Legislacji działa na rzecz skonsolidowania środowiska prawników zainteresowanych problematyką legislacji, zarówno w zakresie nauki jak i praktyki tworzenia prawa, bez względu na szczeble i etapy procesu prawotwórczego. Ambicją Towarzystwa jest społeczne reprezentowanie środowiska legislatorów i tworzenie płaszczyzny ich porozumiewania się oraz wymiany myśli i doświadczeń. Jednocześnie PTL podejmuje działania na rzecz stałej poprawy poziomu tworzenia prawa, doskonalenia i zasad techniki prawodawczej oraz unifikacji ich stosowania na wszelkich poziomach stanowienia prawa, dążąc do stałej, konstruktywnej konfrontacji dorobku polskiej nauki w zakresie legislacji z bogatą praktyką.

Polskie Towarzystwo Legislacji zamierza zrealizować swoje cele przede wszystkim poprzez inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie legislacji, dostosowywanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, badań nad językiem prawnym, a także poprzez organizowanie konferencji, seminariów i wykładów służących wymianie myśli oraz dyskusji o problemach legislacji.

Towarzystwo zamierza przygotowywać okresowo wnioski w sprawie praktyki legislacyjnej i stanu polskiej legislacji. W swoich działaniach Polskie Towarzystwo Legislacji pragnie nawiązywać szerokie kontakty z podobnymi stowarzyszeniami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z państw sąsiednich, dla wymiany doświadczeń z zakresu metod i technik prawotwórczych, a także upowszechniania dorobku polskiej myśli legislacyjnej. Szczególnie kontakty łączyć nas będą z Europejskim Stowarzyszeniem Legislacji, również w kontekście przedsięwzięć harmonizujących prawo polskie z prawem Unii Europejskiej, w tym w zbliżeniu technik oraz pojęć w tworzeniu tego prawa.

Polskie Towarzystwo Legislacji planuje wydawanie okresowych publikacji poświęconych zagadnieniom prawotwórstwa, dorobku nauki i praktyki w tym zakresie, a także dylematów środowiska pracowników-legislatorów.

Szeregi Towarzystwa są otwarte dla wszystkich prawników - dla tych wszystkich, którym problemy tworzenia dobrego prawa są szczególnie bliskie. Oprócz zwykłych członków, Statut przewiduje możliwość wstępowania do Towarzystwa tzw. Członków wspierających. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do osób prawnych, mogących przyczyniać się - moralnie i materialnie - do realizacji celów stojących przed PTL.

Liczymy na to, że zainteresowane instytucje i organizacje, a także prawnicze korporacje zawodowe zechcą życzliwie podejmować współpracę z Polskim Towarzystwem Legislacji oraz wspierać nasze zamierzenia i przedsięwzięcia.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Legislacji