Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji

Stan polskiego prawodawstwa nie jest dobry i budzi głębokie zaniepokojenie. Łatwość tworzenia i dokonywania zmian prawa, pośpiech w pracach prawodawczych, brak rzetelnego dyskursu nad aksjologicznymi podstawami aktów normatywnych i skutkami ich uchwalenia prowadzą do nadmiaru regulacji oraz takiego stopnia ich niespójności, nieczytelności i nieskuteczności, że stają się zagrożeniem dla zasad demokratycznego państwa prawnego.

Liczne ostatnio dyskusje, spotkania i seminaria poświęcone problemom legislacji potwierdzają tę diagnozę. Zaowocowały też sformułowaniem wielu wniosków co do kierunków i sposobów naprawy prawno-ustrojowych podstaw procesu prawodawczego oraz praktyki tworzenia prawa. Pozostają one wszak wciąż w sferze werbalnej; w sferze realnej nie dzieje się zgoła nic, bądź bardzo niewiele.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji – stowarzyszenia skupiającego przede wszystkim liczne grono prawników-legislatorów, wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem konkretnych działań mających na celu zdecydowaną poprawę procesu stanowienia prawa.

Proces prawotwórczy współczesnego państwa jest bardzo złożony. Uczestniczą w nim, a zatem i ponoszą odpowiedzialność za jego efekty politycy, eksperci oraz prawnicy-legislatorzy. W opinii Towarzystwa rola tych ostatnich w procesie tworzenia prawa nie jest należycie postrzegana, doceniana i umacniana. Zarazem w sytuacjach ujawniania błędów i uchybień powstałych w toku prac legislacyjnych z łatwością winą za nie obarcza się właśnie legislatorów i domaga się egzekwowania ich odpowiedzialności.

Zarząd PTL, działając z upoważnienia członków Towarzystwa, zapewnia o gotowości uczestniczenia we wszelkich przedsięwzięciach zmierzających do naprawy systemu tworzenia prawa w naszym Państwie. Deklaruje zarazem gotowość prawników-legislatorów do wykonywania z determinacją zadań strażników rzetelnej procedury prawodawczej, współkształtujących system prawa – jego treść i formę, a także autoryzowania przez nich tych projektów, w których przygotowaniu uczestniczyli i które opracowywali pod względem prawno-redakcyjnym, postulując, by stało się to powszechną regułą.

Polskie Towarzystwo Legislacji, upominając się o dostrzeganie oraz rzetelną ocenę udziału prawników-legislatorów w stanowieniu prawa, przedstawi koncepcję, a następnie projekt prawnej regulacji statusu legislatora – ich praw i obowiązków oraz gwarancji zawodowej autonomii; opracuje także zasady etyki, którymi należy się kierować w wykonywaniu tego zawodu.

Oświadczenie to Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji wydaje i przekazuje do publicznej wiadomości, po Walnym Zebraniu Towarzystwa, które odbyło się w dniu 21 listopada 2003.

Prezes Zarządu PTL
Maciej Graniecki