Ustawa

z dnia…

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 118:
   1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają uzasadnienie, w tym ocenę skutków regulacji, oraz opinię Rady Stanu o projekcie ustawy.”,

   1. dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

“4. Jeżeli Rada Stanu w ciągu 30 dni od dnia przekazania jej projektu ustawy nie przedstawi stosownej opinii, wnioskodawcy mogą przedłożyć Sejmowi projekt ustawy bez opinii Rady Stanu.

5. Marszałek Sejmu może odmówić nadania biegu inicjatywie ustawodawczej, jeżeli Rada Stanu przedstawiła negatywną opinię o projekcie ustawy.”;

  1. w art. 123 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, Rada Ministrów może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy przed przedstawieniem opinii przez Radę Stanu. Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat wynosi 14 dni, a termin jej podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.”;

  1. w art. 191 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, grupa co najmniej 50 posłów lub 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Stanu,”;

  1. w rozdziale IX po grupie przepisów oznaczonych nazwą “Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” dodaje się grupę przepisów oznaczonych nazwą “Rada Stanu” w następującym brzmieniu:

“Rada Stanu

Art. 215a. Rada Stanu przedstawia opinie o projektach ustaw i rozporządzeń z mocą ustawy. Rada Stanu wykonuje także inne określone w ustawach czynności związane ze stanowieniem prawa.

Art. 215b. 1. Rada Stanu składa się z 15 radców stanu, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat. Ponowny wybór do składu Rady Stanu jest niedopuszczalny.

2. Prezesa i Wiceprezesa Rady Stanu wybierają radcy stanu ze swojego grona.

3. Więcej niż połowa radców stanu, w tym Prezes i Wiceprezes Rady Stanu, powinni wyróżniać się wiedzą prawniczą.

Art. 215c. 1. Radcy stanu nie mogą zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

2. Radcy stanu nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu.

Art. 215d. Zasady i tryb działania Rady Stanu, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.”;

  1. w art. 234:
   1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, przedłożony po uprzednim złożeniu wniosku o przedstawienie opinii przez Radę Stanu, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy na zasadach określonych w art. 228. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. W przypadku niezatwierdzenia ich przez Sejm tracą moc obowiązującą z dniem zakończenia posiedzenia Sejmu, o czym niezwłocznie informuje Marszałek Sejmu w obwieszczeniu ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”,

  1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

“1a. Rada Stanu niezwłocznie przedstawia opinię o projekcie rozporządzenia z mocą ustawy przedłożonym przez Radę Ministrów.”.

 

Art. 2. 1. Sejm, wybierając po raz pierwszy radców stanu, wskaże którzy z nich w równej liczbie wybierani są odpowiednio na 3 lata, na 6 lat oraz na 9 lat.

2. W przypadku radców stanu wybranych na 3 lata możliwy jest ich wybór na kolejną kadencję.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie…