Komunikat

Uzasadnienie projektu ustawy o Radzie Stanu

U z a s a d n i e n i e Obecny stan prawny i faktyczny   Obecnie organem opiniującym projekty aktów normatywnych jest Rada Legislacyjna. Przedmiotem jej zainteresowania są rządowe projekty ustaw. W praktyce tylko ich część jest przesyłana do Rady. Opinie Rady Legislacyjnej niekoniecznie mają wpływ na treść rządowych projektów ustaw. W zasadzie Rada Legislacyjna nie przedstawia opinii w sprawie innych niż rządowe projektów ustaw. Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 4 […]

Czytaj więcej

Komunikat

Projekt ustawy o Radzie Stanu

Ustawa z dnia… o Radzie Stanu Rozdział 1 Właściwość i ustrój Rady Stanu Art. 1. Rada Stanu, zwana dalej “Radą”, przedstawia opinie o projektach aktów normatywnych oraz wykonuje inne czynności związane ze stanowieniem prawa określone w ustawie. Art. 2. 1. Rada przedstawia opinie o projektach: ustaw, w tym ustaw o zmianie Konstytucji; rozporządzeń z mocą ustawy. 2. Rada może przedstawić opinię o: projekcie rozporządzenia; założeniach do projektu ustawy; poprawce […]

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL w dniu 18 kwietnia 2008 r.

W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie Towarzystwa, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Janusz Kochanowski przedstawił, opracowaną pod jego auspicjami, propozycję projektu ustawy o Radzie Stanu. Po dyskusji ustalono, iż dalsze uwagi i szczegółowe opinie mogą być również przekazywane Panu Rzecznikowi bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej: j.kochanowski@rpo.gov.pl lub m.kurus@brpo.gov.pl/ Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Materiały dotyczące prezentowanego tematu: projekt zmiany Konstytucji projekt ustawy uzasadnienie […]

Czytaj więcej

Komunikat

Zebranie PTL z dnia 1 lutego 2008 r.

1 lutego 2008 r. odbyło się zebranie PTL. Na zebraniu Pani prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz zaprezentowała wykład pt „Negatywny prawodawca”, w którym przedstawiła m.in. kelsenowską koncepcję „ustawodawcy negatywnego”. Po wykładzie udział w dyskusji wzięli profesorowie Stanisław Gebethner, Kazimierz Działocha oraz Ryszard Stemplowski, a także Prezes Towarzystwa p. Maciej Graniecki. Wykład Pani Profesor zainaugurował tegoroczny cykl zebrań PTL poświeconych problematyce teoretycznych oraz praktycznych aspektów tworzenia prawa i standardom […]

Czytaj więcej

Komunikat

Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej

W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo przy współpracy Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji na temat Planowania legislacyjnego w Europie Środkowej. Dr Radosław Zubek, prof. Klaus Goetz oraz dr Martin Loge zaprezentowali wyniki badań na temat planowania legislacyjnego. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat planowania legislacyjnego w Polsce, w której udział wziął m.in. Prezes Zarządu Towarzystwa Pan […]

Czytaj więcej

Komunikat

Udział PTL w dyskusji nad projektem NARODOWEGO PLANU ROZWOJU

Udział PTL w dyskusji nad Narodowym Planem Rozwoju W dniu 17 lutego 2005 r. wiceprezes Rady Ministrów prof. Jerzy Hausner zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości włączenia Towarzystwa do debaty nad Narodowym Planem Rozwoju. Zarząd PTL przekazał w dniu 17 marca br. swoje uwagi i spostrzeżenia w tej sprawie. Poniżej odsyłamy do korespondencji w tej sprawie: – pismo Pana prof. Jerzego Hausnera – pismo Pana Prezesa Macieja Granieckiego

Czytaj więcej

Oświadczenie zarządu PTL w sprawie procesu prawodawczego

Oświadczenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji Stan polskiego prawodawstwa nie jest dobry i budzi głębokie zaniepokojenie. Łatwość tworzenia i dokonywania zmian prawa, pośpiech w pracach prawodawczych, brak rzetelnego dyskursu nad aksjologicznymi podstawami aktów normatywnych i skutkami ich uchwalenia prowadzą do nadmiaru regulacji oraz takiego stopnia ich niespójności, nieczytelności i nieskuteczności, że stają się zagrożeniem dla zasad demokratycznego państwa prawnego. Liczne ostatnio dyskusje, spotkania i seminaria poświęcone problemom […]

Czytaj więcej

Posts navigation