Szanowni Państwo,

W końcu czerwca 2018 r. zostało wysłanych – w trybie § 13 Statutu – niemal 280 (ponad 250 e-maili i ponad 20  listów tradycyjnych) indywidualnych pierwszych upomnień do osób zalegających ze składkami członkowskimi za trzy lata i dłużej (nie licząc składki bieżącej), z podaniem konkretnej kwoty zaległości. Do 20 lipca br. zaległe składki uregulowało ponad 50 osób.

 

Warszawa, dnia 8 października 2014 r.

P.T. Członkowie
Polskiego Towarzystwa Legislacji

Szanowni Państwo,
wypełniając kilkukrotnie wyrażoną wolę Walnego Zebrania, po długotrwałych pracach przygotowawczych (o przebiegu których regularnie informowani byli ci Członkowie, z którymi Towarzystwo ma kontakt e-mailowy) oraz po wszechstronnym rozważaniu sprawy i analizie różnorakich argumentów, w tym opinii Członków Towarzystwa wyrażonych podczas Walnego Zebrania oraz nadesłanych drogą elektroniczną, Zarząd Towarzystwa – na zebraniu 7 października br. – podjął uchwałę o skreśleniu z listy Członków Towarzystwa 195 osób, które spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. były nieobecne na zebraniach członkowskich i zalegały z zapłatą składek członkowskich co najmniej od 1 stycznia 2007 r. (a często od początku działania Towarzystwa);
  2. nie zareagowały na kierowaną do nich korespondencję;
  3. zaprzeczyły swej przynależności do PTL, nawet mimo okazania podpisanej deklaracji członkowskiej;
  4. zaniedbały aktualizację ich danych adresowych uniemożliwiając kontakt ze strony Towarzystwa, a poszukiwania za pośrednictwem Członków Polskiego Towarzystwa Legislacji okazały się nieskuteczne.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. Nazwisk osób usuniętych nie podajemy na stronie internetowej ze względu na wymogi związane z ochroną danych osobowych.

Mając na uwadze dbałość o finanse Towarzystwa, Zarząd postanowił nie rozsyłać uchwały pocztą tradycyjną, a tylko elektroniczną (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – pod wszystkie adresy znajdujące się w dyspozycji Towarzystwa.

Każdy, kto nie otrzymał uchwały pocztą elektroniczną, a z jakiegokolwiek źródła poweźmie wiadomość, że został skreślony z listy Członków Towarzystwa, może – podając aktualne dane adresowe – zażądać jej doręczenia pocztą elektroniczną albo tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

POUCZENIE

Na podstawie § 14 Statutu, osobie skreślonej z listy Członków Towarzystwa będzie przysługiwało odwołanie do Walnego Zebrania, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały.

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Legislacji
Ewa Polkowka

Możesz także pobrać treść tej strony w wersji PDF Pobierz plik PDF