Polskie Towarzystwo Legislacji
Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Legislacji, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: POLSKIE TOWARZYSTWO LEGISLACJI, z napisem po środku: ZARZĄD.

§ 5

Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział II

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. inicjowanie i organizowanie:
  1. badań naukowych, w tym prawno-porównawczych w zakresie nauki i praktyki tworzenia prawa (legislacji),
  2. badań w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, w szczególności podstawowych pojęć tego prawa do systemu prawa polskiego,
  3. badań nad językiem prawnym,
  4. konferencji, seminariów i wykładów pozwalających na wymianę myśli i dyskusję o teoretycznych jak i praktycznych problemach legislacji,
  5. edukacji i szkolenia w zakresie legislacji,
 1. przygotowywanie okresowych wniosków w sprawie stanu legislacji i kierunków praktyki legislacyjnej,
 2. współdziałanie z międzynarodowymi stowarzyszeniami legislacyjnymi, w tym z Europejskim Stowarzyszeniem Legislacji, a także ze stowarzyszeniami narodowymi, w szczególności poprzez wymianę ekspertów, publikacji i informacji mających wpływ na usprawnienie procesu legislacji.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji, każdy prawnik, prowadzący badania lub zawodowo zajmujący się problematyką tworzenia prawa (legislacji), a także – za zgodą Zarządu – każda inna osoba zainteresowana problematyką legislacji i jej stosowaniem w praktyce.

§ 10

O przyjęciu członka zwyczajnego w skład Towarzystwa decyduje Zarząd. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania, złożone za pośrednictwem Zarządu.

§ 11

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

 1. udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu,
 3. wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa,
 4. noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 12

Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.

§ 13

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu systematycznego uchylania się od pracy w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
 3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niewypełniania obowiązków określonych w § 12 pkt 1.

§ 14

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z przyczyn określonych w § 13 pkt 2 i 3 członkowi przysługuje w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania, złożone za pośrednictwem Zarządu.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd.
 2. Członek wspierający ma prawo do brania udziału w pracach i korzystania z pomocy Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd oraz do brania udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać statutu Towarzystwa i uchwał jego władz.

§ 16

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niewypełniania obowiązków określonych w § 15 pkt 3 lub z powodu zaniechania poparcia finansowego,
 3. członkostwo osoby prawnej – na skutek utraty osobowości prawnej.

§ 17

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków członka wspierającego z przyczyn określonych w § 16 pkt 2 przysługuje w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania, złożone za pośrednictwem Zarządu.

§ 18

 1. Walne Zebranie może, na wniosek Zarządu, nadać członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym dla celów, które realizuje Towarzystwo.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. O Zebraniu Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni naprzód.
 2. Najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. O Zebraniu Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej 30 dni naprzód, dołączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

 1. Walne Zebranie ustala roczny program działania Towarzystwa, ustala wysokość składek członkowskich, nadaje członkostwo honorowe, uchwala statut, rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia oraz w sprawie skreślenia z listy członków, podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o przynależności do organizacji międzynarodowej, której cele zbieżne są z celami Towarzystwa.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze uchwala program działania Towarzystwa na okres kadencji Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§ 22

 1. Na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie i z porządkiem wskazanym we wniosku, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać także Zarząd z własnej inicjatywy.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać Zarząd lub Komisję Rewizyjną przed upływem kadencji.

§ 23

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Za wybranych uważa się członków, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Wewnętrzny podział funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej dokonują te organy na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

§ 24

 1. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i trzech członków Zarządu.
 2. W razie, gdy skład Zarządu zmniejszy się o jedną trzecią, Zarząd dokooptuje do swego składu osoby spośród członków Towarzystwa. Swoją uchwałę w tej sprawie Zarząd przedstawia najbliższemu Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.

§ 25

 1. Zarząd kieruje pracami Towarzystwa, zapewnia jego bieżące funkcjonowanie, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, decyduje o uczestnictwie przedstawicieli Towarzystwa w konferencjach Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji i innych spotkaniach międzynarodowych, zarządza funduszami Towarzystwa.
 2. Zarząd zbiera się na posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zbiera się na posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.
 2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się, Komisja Rewizyjna dokooptuje do swego składu osobę spośród członków Towarzystwa. Swoją uchwałę w tej sprawie Komisja przedstawia najbliższemu Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu, w szczególności nad jego działalnością finansową,. Kontrole przeprowadza się co najmniej raz w roku. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi i Walnemu Zebraniu.
 2. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd zawiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie i porządku swoich posiedzeń.

§ 28

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 29

Fundusze Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i subwencji, spadków, zapisów oraz dochodów z własnej działalności.

§ 30

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem. W pozostałych sprawach dokumenty Towarzystwa podpisuje prezes lub wiceprezes Zarządu, a z ich upoważnienia także sekretarz Zarządu.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 31

Uchwalenie i zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa.

§ 32

W razie rozwiązania Towarzystwa, o sposobie likwidacji Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa.

Rozdział VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 33

Na pierwszym Walnym Zebraniu prawa członków mają wszystkie osoby, które przed jego rozpoczęciem złożą pisemną deklarację wstąpienia do Towarzystwa. Przepisów § 10 nie stosuje się.

§ 34

Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

Możesz także pobrać treść tej strony w wersji PDF Pobierz plik PDF