W ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Legislacji (PTL) zainicjowało prace nad skodyfikowaniem standardów etycznych wykonywania zawodu legislatora. W maju 2022 r. powołany został Zespół do spraw Etyki Zawodu Legislatora, który przygotował założenia i opracował wstępny projekt „Zasad etyki zawodu legislatora”. Projekt ten został w marcu i kwietniu 2023 r. poddany konsultacjom wewnętrznym przeprowadzonym w ramach PTL, a w czerwcu 2023 r. został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania PTL, jako projekt, który na kolejnym etapie powinien zostać poddany konsultacjom zewnętrznym z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa w Polsce oraz z szeroko rozumianym środowiskiem osób zawodowo związanych z legislacją.

Określenie podstawowych wartości oraz standardów zawodowych zawodu legislatora ma mieć w zamierzeniu charakter samoregulacji. Prowadzonym pracom towarzyszy założenie, że określenie takich wartości i standardów będzie kształtować tożsamość zawodową legislatorów oraz uwypukli specyficzne uwarunkowania etyczne związane z wykonywaniem tego zawodu. Powinno to sprzyjać formowaniu pożądanych postaw, a także pozwalać osobom wykonującym zawód legislatora na odwoływanie się do podzielanych przez środowisko wartości i standardów etycznych w przypadkach, gdy te wartości lub standardy mogłyby zostać naruszone.

OBECNY ETAP PRAC: KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE (II ETAP)

Obecnie prowadzone są konsultacje zewnętrzne. Celem tej fazy prac jest zebranie uwag i opinii możliwie szerokiego kręgu podmiotów, dlatego projekt kierowany jest nie tylko do podmiotów publicznych bezpośrednio zaangażowanych w proces legislacyjny, ale także do placówek naukowych oraz podmiotów III sektora. Ważnym adresatem inicjowanych konsultacji zewnętrznych pozostają także jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na udział pracowników samorządowych w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego. Konsultacje zewnętrzne zostały podzielone na dwa etapy.

W I etapie o zajęcia stanowiska w ramach konsultacji zewnętrznych zostały zaproszone ośrodki akademickie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządy prawnicze (adwokacki i radcowski), a także wybrane podmioty III sektora. W wyniku tego etapu konsultacji PTL otrzymało kilkanaście stanowisk, w tym zarówno uwagi szczegółowo odnoszące się do brzmienia projektu, jak i pogłębione opinie środowiska naukowego o wysokich walorach poznawczych.

Aktualnie, po zakończeniu I etapu konsultacji zewnętrznych, projekt został skierowany do kluczowych instytucji zatrudniających legislatorów, w szczególności do  Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, ministerstw i urzędów centralnych. W ramach II etapu konsultacji zewnętrznych projekt, z prośbą o zajęcie stanowiska, przekazano do blisko 100 instytucji publicznych.

Na opinie i uwagi do projektu w II etapie konsultacji zewnętrznych PTL oczekuje w terminie do 20 maja 2024 r

Niezależnie od realizowanego harmonogramu, zakładającego kierowanie wystąpień o stanowiska do określonych grup adresatów, w  konsultacjach zewnętrznych może wziąć udział każdy zainteresowany podmiot, w tym także osoby fizyczne, w szczególności legislatorzy lub inne osoby związane z legislacją, a niebędące członkami PTL i niemające możliwości brania udziału w konsultacjach na wcześniejszych etapach prac. Opinie i uwagi należy przekazywać na adres: etyka@legislacja.org.pl

KALENDARIUM WCZEŚNIEJSZYCH PRAC:

[rok 2023]

22 czerwca 2023 r.                                          – podsumowanie etapu konsultacji wewnętrznych i przyjęcie projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” uchwałą Walnego Zebrania PTL celem skierowania go do konsultacji zewnętrznych

16 marca – 17 kwietnia 2023                        – konsultacje wewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” w ramach PTL

16 marca 2023 r.                                             – prezentacja projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” na Zebraniu Członków PTL przedstawiona przez dra S. Peszkowskiego o dra M. Berka w imieniu Zespołu do spraw Etyki Zawodu Legislatora

16 stycznia i 6 lutego 2023 r.                        – przyjęcie przez Zarząd PTL nowej kadencji rekomendacji co do dalszych prac i ustalenie harmonogramu

[rok 2022]

25 października 2022 r.                                – przyjęcie przez Zarząd PTL wstępnego projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” i rekomendacje dla przyszłego Zarządu PTL co do kontynuowania prac

15 października 2022 r.                                 – przedstawienie Zarządowi PTL poprzedniej kadencji wstępnego projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” wraz z rekomendacjami co dalszych prac

30 maja 2022 r.                                               – powołanie Zespołu do spraw Etyki Zawodu Legislatora i rozpoczęcie prac studialnych

31 marca 2022 r.                    – zainicjowanie wewnętrznej debaty o deontologii zawodu legislatora wykładem dra S. Peszkowskiego pt. Kilka pytań o etykę zawodu legislatora. Wprowadzenie do dyskusji

ZESPÓŁ DO SPRAW ETYKI ZAWODU LEGISLATORA

Zespół do spraw etyki zawodu legislatora, powołany w maju 2022 r. – odpowiadający za opracowanie projektu i proces konsultacji – działa obecnie w składzie:

1)         Sławomir Peszkowski                            – Przewodniczący Zespołu;

2)         Maciej Berek                                         – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3)         Kinga Kania-Królak                                – Sekretarz Zespołu;

4)         Michał Gajewski;

5)         Anna Hlebicka-Józefowicz;

6)         Radosław Iłowiecki;

7)         Tomasz Oklejak;

8)         Olga Zielińska;

9)         Jan Zieliński.