Konstytucye ZTP i Stenogramy Legislacja ENTER Dziennik Ustaw - tablet Pieczęć Marszłka 'Drukować'

 

Polskie Towarzystwo Legislacji jest nieprowadzącym działalności gospodarczej, zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Jest członkiem International Association of Legislation (IAL). Towarzystwo działa od roku 1996 i liczy obecnie blisko 460 członków, wśród których są zarówno osoby zajmujące się naukowo problematyką tworzenia prawa, jak i praktycy − legislatorzy. Znaczącą większość członków stanowią urzędnicy państwowi różnych szczebli, zatrudnieni w urzędach wszystkich organów biorących udział w procesie tworzenia prawa w Polsce.

Statutowym celem PTL jest „popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych”.

Podstawową formą bieżącej działalności PTL są – organizowane 3−4 razy do roku tematyczne zebrania członkowskie (od początku istnienia Towarzystwa odbyło się ich blisko 70).

WARSZTATY LEGISLACYJNE: „Techniki nowelizacyjne – przypadki nietypowe i niejednolicie redagowane”

Zarząd PTL zaprasza PT Członków Towarzystwa na kolejne spotkanie on-line z Kol. Włodzimierzem Zającem, który 18 grudnia w godzinach 17.00-20.00 na platformie ZOOM poprowadzi warsztaty na prezentowany wyżej temat. Pokój spotkań będzie dostępny od godz. 16.30. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia z platformą otrzymali Państwo mailem, podobnie jak link, identyfikator spotkania oraz kod dostępu. Liczymy na szeroką frekwencję oraz ciekawą dyskusję.

Czytaj więcej

Zaproszenie na zebranie Członków PTL

W dniu 23 listopada br. o godzinie 17.00 w Biurze RPO odbędzie się zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Legislacji, w czasie którego Pan dr Marek Suska wygłosi wykład pt.: „Antycypacja prawodawcy – czy można przewidzieć zachowania interpretatorów?”. Zarząd PTL serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału osobistego lub on-line.

Czytaj więcej

WARSZTATY LEGISLACYJNE: „Różnicowanie terminu wejścia w życie aktów normatywnych – problemy praktyki legislacyjnej” – pierwsze szkolenie w nowym cyklu szkoleniowym

Zarząd PTL, poszukując nowych form działania Towarzystwa, inicjuje cykliczne szkolenia pod nazwą „Warsztaty legislacyjne”.  Będą to wyspecjalizowane szkolenia dla legislatorów, podejmujące problemy praktyki legislacyjnej w zakresie zagadnień związanych z zasadami prawidłowej legislacji, techniką prawodawczą i procesem legislacyjnym. Szkolenia w ramach „Warsztatów legislacyjnych” organizowane są z myślą o sygnalizowanych przez członków PTL potrzebach w zakresie doskonalenia zawodowego. Szkolenia będą się odbywać cyklicznie – raz na kwartał. Udział w szkoleniu […]

Czytaj więcej

Kontynuacja prac nad projektem „Zasad etyki zawodu legislatora”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji dziękuje Państwu za wszystkie uwagi i opinie zgłoszone do projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” w toku konsultacji wewnętrznych. Nad tymi uwagami i opiniami pracuje obecnie Zespół do spraw etyki zawodu legislatora, który przedstawi Zarządowi wersję projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” po konsultacjach wewnętrznych. Tę wersję projektu Zarząd przedłoży Walnemu Zebraniu członków PTL w czerwcu br.  Kolejnym zaplanowanym etapem prac będzie skierowanie projektu […]

Czytaj więcej

Konsultacje wewnętrzne projektu „Zasad etyki zawodu legislatora”

Kontynuowane są, zainicjowane przez Zarząd poprzedniej kadencji, prace nad dokumentem określającym podstawowe wartości i standardy etyczne wykonywania zawodu legislatora. Omówienie projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” podczas spotkania w dniu 16 marca br. rozpoczęło okres konsultacji wewnętrznych prowadzonych pośród członków PTL. Zarząd zachęca członków PTL do zgłaszania uwag i opinii do projektu, który został udostępniony członkom PTL wraz z zaproszeniem na spotkanie rozesłanym mailowo w dniu 6 marca […]

Czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL

Wczoraj – 24 listopada – w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa. Prezes ustępującego Zarządu – Kol. Ewa Polkowska złożyła sprawozdanie z działalności Towarzystwa i Zarządu w kadencji 2018-2022, były też wzruszające podziękowania i pożegnanie z funkcją, ale nie z Towarzystwem. Kol. Maciej Berek – Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej – złożył sprawozdanie nt. finansów Towarzystwa i działalności Zarządu w tej sferze. Swoje wystąpienie zakończył […]

Czytaj więcej