Polskie Towarzystwo Legislacji z siedzibą w Warszawie (dalej: PTL lub Towarzystwo), w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), informuje, że:

 1. przetwarza dane osobowe kandydatów na członków oraz członków Towarzystwa,
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes PTL. Dane są przetwarzane – z jego upoważnienia − przez członków Zarządu i księgowego.

Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. przetwarzane przez Towarzystwo dane osobowe kandydatów na członków Towarzystwa oraz członków Towarzystwa pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych Towarzystwu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa Towarzystwa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w PTL. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Towarzystwa albo z wystąpieniem z Towarzystwa;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem sekretarza Towarzystwa − sekretarz@legislacja.org.pl;
 4. dane osobowe kandydatów na członków Towarzystwa oraz członków Towarzystwa:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do PTL, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych ani marketingowych),
  3. będą przechowywane przez okres przynależności do Towarzystwa, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora − przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani marketingowego ani też w celu dokonywania jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. Kandydatom na członków Towarzystwa oraz członkom Towarzystwa przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez Towarzystwo danych osobowych kandydata na członka Towarzystwa albo członka Towarzystwa narusza przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz także pobrać treść tej strony w wersji PDF Pobierz plik PDF