PROGRAM DZIAŁANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEGISLACJI

W KADENCJI 2018 – 2022

przyjęty przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Legislacji

w dniu 25 października 2018 r.

 

 1. Realizacja statutowych celów i zadań Towarzystwa, z uwzględnieniem potrzeby rozszerzenia dotychczasowej formuły spotkań członkowskich i poszukiwania nowych form aktywności członków PTL.
 2. Propagowanie i promowanie w środowisku legislatorów najwyższych standardów tworzenia prawa oraz zasad etycznych zawodu.
 3. Podtrzymywanie dobrej praktyki uczestnictwa przedstawicieli Towarzystwa w inicjatywach podejmowanych przez organy władzy państwowej, instytucje nauki i organizacje społeczne w celu ustawicznego podwyższania poziomu tworzenia prawa.
 4. Propagowanie w środowisku legislatorów wykorzystywania narzędzi informatycznych w bieżącej pracy legislatora, z uwzględnieniem – w miarę możliwości – udziału członków Towarzystwa w testach działania i w opiniowaniu propozycji nowych rozwiązań technicznych, pod kątem ich przydatności w pracy legislatora.
 5. Dbałość o aktualność strony internetowej Towarzystwa, wzbogacenie jej treści merytorycznej oraz ewentualna rozbudowa o moduł umożliwiający kontaktowanie się członków Towarzystwa między sobą (czat).
 6. Rozważenie powołania ciała, którego zadaniem będzie redagowanie strony internetowej Towarzystwa, w tym opracowywanie materiałów i ich udostępnianie, a w szczególności:
 • przekazywanie szerokiemu kręgowi zainteresowanych, również spoza Towarzystwa, relacji z zebrań i spotkań PTL,
 • informowanie członków Towarzystwa i innych zainteresowanych osób o pojawiającej się na rynku literaturze fachowej,
 • prowadzenie rozpoznania rynku konferencji i szkoleń dla legislatorów i powiadamianie środowiska legislatorów o takich przedsięwzięciach.
 1. W miarę możliwości, przekazywanie szerokiemu kręgowi zainteresowanych relacji z zebrań i spotkań Towarzystwa także w fachowych wydawnictwach o charakterze periodycznym.
 2. Bieżąca obserwacja praktyki tworzenia i stosowania prawa oraz przekazywanie opinii i wniosków właściwym organom i instytucjom.
 3. Kontynuacja współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Legislacji (IAL); umożliwienie szerszego udziału chętnych członków Towarzystwa w pracach tego Stowarzyszenia.
 4. Dalsze monitorowanie wpływu składek członkowskich i dyscyplinowanie w tym zakresie zalegających członków PTL.
 5. Kontynuacja porządkowania statusu członków Towarzystwa, którzy trwale nie przejawiają zainteresowania działalnością Towarzystwa lub uporczywie uchylają się od opłacania składek członkowskich.

 

Możesz także pobrać treść tej strony w wersji PDF Pobierz plik PDF