PROGRAM DZIAŁANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEGISLACJI
KADENCJI 2022 – 2026

przyjęty przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Legislacji

w dniu 24 listopada 2022 r.

 

  1. Realizacja statutowych celów i zadań Towarzystwa, z uwzględnieniem potrzeby rozszerzenia dotychczasowej formuły spotkań członkowskich i poszukiwania nowych form aktywności członków PTL.
  2. Propagowanie i promowanie w środowisku legislatorów najwyższych standardów tworzenia prawa.
  3. Podjęcie działań mających na celu środowiskową debatę o standardach etycznych zawodu legislatora. Rozważenie ustanowienia skodyfikowanych zasad etyki zawodu legislatora, zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi przez Zespół do spraw etyki zawodu legislatora.
  4. Podtrzymywanie dobrej praktyki uczestnictwa przedstawicieli Towarzystwa w inicjatywach podejmowanych przez organy władzy państwowej, instytucje nauki i organizacje społeczne w celu ustawicznego podwyższania poziomu tworzenia prawa.
  5. Dbałość o aktualność strony internetowej Towarzystwa, wzbogacenie jej treści merytorycznej. Przekazywanie szerokiemu kręgowi zainteresowanych, również spoza Towarzystwa, relacji z zebrań i spotkań PTL, informowanie członków Towarzystwa o konferencjach i szkoleniach dla legislatorów. W miarę możliwości, przekazywanie szerokiemu kręgowi zainteresowanych relacji z zebrań i spotkań Towarzystwa także w fachowych wydawnictwach o charakterze periodycznym.
  6. Kontynuacja współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Legislacji (IAL); umożliwienie szerszego udziału chętnych członków Towarzystwa w pracach tego Stowarzyszenia.
  7. Dalsze monitorowanie wpływu składek członkowskich i dyscyplinowanie w tym zakresie zalegających członków PTL. Rozważenie podniesienia wysokości rocznej składki członkowskiej.
  8. Kontynuacja porządkowania statusu członków Towarzystwa, którzy trwale nie przejawiają zainteresowania działalnością Towarzystwa lub uporczywie uchylają się od opłacania składek członkowskich.
  9. Organizowanie warsztatów legislacyjnych z osobami stosującymi prawo.

 

Plik do pobrania