Komunikat

Projekt zmiany Konstytucji

Ustawa z dnia… o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany: w art. 118: ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają uzasadnienie, w tym ocenę skutków regulacji, oraz opinię Rady Stanu o projekcie ustawy.”, dodaje […]

Czytaj więcej

Komunikat

Uzasadnienie projektu ustawy o Radzie Stanu

U z a s a d n i e n i e Obecny stan prawny i faktyczny   Obecnie organem opiniującym projekty aktów normatywnych jest Rada Legislacyjna. Przedmiotem jej zainteresowania są rządowe projekty ustaw. W praktyce tylko ich część jest przesyłana do Rady. Opinie Rady Legislacyjnej niekoniecznie mają wpływ na treść rządowych projektów ustaw. W zasadzie Rada Legislacyjna nie przedstawia opinii w sprawie innych niż rządowe projektów ustaw. Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 4 […]

Czytaj więcej

Komunikat

Projekt ustawy o Radzie Stanu

Ustawa z dnia… o Radzie Stanu Rozdział 1 Właściwość i ustrój Rady Stanu Art. 1. Rada Stanu, zwana dalej “Radą”, przedstawia opinie o projektach aktów normatywnych oraz wykonuje inne czynności związane ze stanowieniem prawa określone w ustawie. Art. 2. 1. Rada przedstawia opinie o projektach: ustaw, w tym ustaw o zmianie Konstytucji; rozporządzeń z mocą ustawy. 2. Rada może przedstawić opinię o: projekcie rozporządzenia; założeniach do projektu ustawy; poprawce […]

Czytaj więcej