Kontynuowane są, zainicjowane przez Zarząd poprzedniej kadencji, prace nad dokumentem określającym podstawowe wartości i standardy etyczne wykonywania zawodu legislatora.

Omówienie projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” podczas spotkania w dniu 16 marca br. rozpoczęło okres konsultacji wewnętrznych prowadzonych pośród członków PTL. Zarząd zachęca członków PTL do zgłaszania uwag i opinii do projektu, który został udostępniony członkom PTL wraz z zaproszeniem na spotkanie rozesłanym mailowo w dniu 6 marca br.

Uwagi i opinie do projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” mogą być kierowane mailowo na adres etyka@legislacja.org.pl, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej PTL, do którego można załączyć plik w formacie MS Word albo .PDF (zalecane). Formularz znajduje się w zakładce „Członkowie”.

Uwagi i opinie na tym etapie konsultacji można przekazywać do dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zgłoszone uwagi i opinie będą przeanalizowane przez Zespół do spraw etyki zawodu legislatora, który opracował konsultowany obecnie projekt „Zasad etyki zawodu legislatora”, i zostaną przedstawione Zarządowi wraz z odpowiednimi rekomendacjami.

Zespół do spraw etyki zawodu legislatora – odpowiadający za proces konsultacji – działa w składzie:

1)  Sławomir Peszkowski – Przewodniczący Zespołu;

2)  Maciej Berek – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3)  Kinga Kania-Królak – Sekretarz Zespołu;

4)  Michał Gajewski;

5)  Anna Hlebicka-Józefowicz;

6)  Radosław Iłowiecki;

7)  Tomasz Oklejak;

8)  Olga Zielińska;

9)  Jan Zieliński.

Zamierzeniem Zarządu na najbliższe miesiące jest podsumowanie konsultacji wewnętrznych w oparciu o rekomendacje Zespołu i przedłożenie kolejnej wersji projektu Walnemu Zebraniu członków PTL w czerwcu br. celem uzyskania akceptacji Walnego Zebrania dla skierowania projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” do szerszych, wychodzących poza PTL, konsultacji środowiskowych.