Zarząd Polskiego Towarzystwa Legislacji dziękuje Państwu za wszystkie uwagi i opinie zgłoszone do projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” w toku konsultacji wewnętrznych. Nad tymi uwagami i opiniami pracuje obecnie Zespół do spraw etyki zawodu legislatora, który przedstawi Zarządowi wersję projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” po konsultacjach wewnętrznych. Tę wersję projektu Zarząd przedłoży Walnemu Zebraniu członków PTL w czerwcu br. 

Kolejnym zaplanowanym etapem prac będzie skierowanie projektu „Zasad etyki zawodu legislatora” do szerszych, wychodzących poza PTL, konsultacji środowiskowych.

Kontakt z Zespołem do spraw etyki zawodu legislatora jest w dalszym ciągu możliwy pod adresem mailowym etyka@legislacja.org.pl, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej PTL w zakładce „Członkowie”.