25 października 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTL, które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało władze Towarzystwa na lata 2018-2022 oraz uchwaliło ramowy program działania. Do Zarządu zostali wybrani: Kol. Maciej Graniecki, Kol. Piotr Kędziora, Kol. Mariusz Lachowski, Kol. Stanisław Małecki, Kol. Ewa Polkowska, Kol. Michał Pruszyński, Kol. Wiesław Staśkiewicz, Kol. Jakub Zabielski. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kol. Maciej Berek, Kol. Bogdan Skwarka, Kol. Marcin Własnowolski.

Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuują się niezwłocznie.